Key Laboratory of Molecular Imaging of Heilongjiang Province Cancer Molecular Diagnosis and Target Therapy Test Base of Heilongjiang Province Molecular Medicine Engineering Technology Research Center of Heilongjiang Province TOF-PET/CT/MR Center

Publications

current location : home > Publications > Awards

Awards

2009 The Second Prize of Heilongjiang Provincial Government Science and Technology Progress Award
Time:11/22/2016

2009  The Second Prize of Heilongjiang Provincial Government Science and Technology Progress Award
Project: Molecular Imaging of cancer
Persons-in-charge: Bao-Zhong Shen; Ren-Fei Li; Wan-Hai Xu; Tong Zhang; Fei Sha; Kai Wang; Tao Huang