Key Laboratory of Molecular Imaging of Heilongjiang Province Cancer Molecular Diagnosis and Target Therapy Test Base of Heilongjiang Province Molecular Medicine Engineering Technology Research Center of Heilongjiang Province TOF-PET/CT/MR Center

Publications

current location : home > Publications > Awards

Awards

2010 The Second Prize of Heilongjiang Provincial Government Science and Technology Progress Award
Time:11/22/2016

2010  The Second Prize of Heilongjiang Provincial Government Science and Technology Progress Award
Project: Near-Infrared optical molecular imaging of breast cancer
Persons-in-charge: Bao-Zhong Shen; Ke-Zheng Wang; Wei-Hua Li; Kai Wang; Li-Hong Bu; Ren-Fei Li; Tao Huang ; Fei Sha; Tong Zhang