Key Laboratory of Molecular Imaging of Heilongjiang Province Cancer Molecular Diagnosis and Target Therapy Test Base of Heilongjiang Province Molecular Medicine Engineering Technology Research Center of Heilongjiang Province TOF-PET/CT/MR Center

Publications

current location : home > Publications > Awards

Awards

2012 The First Prize of Heilongjiang Provincial Government Science and Technology Progress Award
Time:11/22/2016

2012  The First Prize of Heilongjiang Provincial Government Science and Technology Progress Award
Project: The application of targeted molecular imaging of tumor markers in early diagnosis and treatment of disease detection
Persons-in-charge: Bao-Zhong Shen; Wan-Hai Xu; Xi-Lin Sun; Kai Wang; Ke-Zheng Wang; Tao Huang; Li-Hong Bu; Ren-Fei Li