Key Laboratory of Molecular Imaging of Heilongjiang Province Cancer Molecular Diagnosis and Target Therapy Test Base of Heilongjiang Province Molecular Medicine Engineering Technology Research Center of Heilongjiang Province TOF-PET/CT/MR Center

Publications

current location : home > Publications > Awards

Awards

2012 The First Prize of Chinese ANTI-cancer Association Science and Technology Award
Time:11/22/2016

2012  The First Prize of Chinese ANTI-cancer Association Science and Technology Award
Project: The application of Marker Targeted molecular imaging in early tumor diagnosis and treatment of clinical
Persons-in-charge: Bao-Zhong Shen; Wan-Hai Xu; Li-Hong Bu; Xi-Lin Sun; Ke-Zheng Wang; Kai Wang; Fei Sha