Key Laboratory of Molecular Imaging of Heilongjiang Province Cancer Molecular Diagnosis and Target Therapy Test Base of Heilongjiang Province Molecular Medicine Engineering Technology Research Center of Heilongjiang Province TOF-PET/CT/MR Center

Publications

current location : home > Publications > Awards

Awards

2014 The Second Prize of National Science and Technology Progress Award
Time:11/22/2016

2014  The Second Prize of National Science and Technology Progress Award
Project: Key Techniques and Application of multifunctional molecular imaging of tumor diagnosis and treatment
Persons-in-charge: Bao-Zhong Shen; Da-xiang Cui; Dian-wen ju; Jian Ni; Xi-Lin Sun; Wan-Hai Xu; Li-Na Wu; Tao Huang; Kai Wang; Ke-Zheng Wang